A Magyar Látszerész Szövetség weboldalán szervezett, optikáknak szóló verseny általános részvételi szabályzata

  1. A verseny szervezője

A www.latashonapja.hu weboldalon (a továbbiakban: weboldal) szervezett optikáknak szóló motiváció verseny (a továbbiakban: verseny) szervezője a Magyar Látszerész Szövetség (székhelye: 1151 Budapest, Horváth M.u.2., a továbbiakban: Szervező).

A verseny lebonyolításával összefüggő, azok végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott FatFox Creative Kft. (székhely: 2094 Nagykovácsi, Gémeskút utca 1., a továbbiakban: Lebonyolító) látja el.

  1. Részvételi feltételek

2.1. Szervező a versenyt weboldalán teszi közzé, időtartamáról és konkrét feltételeiről a weboldalon tájékoztatja a résztvevő optikákat.  

Szervező alapvetően egy típusú versenyt hirdet meg a kampány ideje alatt a weboldalon és a részvétel alapvetően az alábbi feltételekhez (együttesen mindegyikhez) kötött:

  • adott regisztrációs felület minden adatának kitöltése a regisztráló által
  • legördülő menüből az adott optika kiválasztása
  • regisztráció elküldése

2.2. A versenyen kizárólag a kampányba szerződött optikák vehetnek részt. A regisztráló magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár lehet, aki nem esik a 2.9 pontban meghatározott személyi körbe, cselekvőképes (a továbbiakban: regisztráló) továbbá, aki a regisztrációs adatokat maradéktalanul kitölti.

Az optika hozzájárul ahhoz, hogy Szervező, illetve Lebonyolító a verseny során rendelkezésre bocsátott adatait a versennyel összefüggésben kezelje, és a részvétellel a jelen szabályzatban (a továbbiakban: szabályzat) írt valamennyi feltételt elfogadja.

2.3. Egy regisztráló kizárólag egy db Pályázattal jogosult részt venni.

2.4. Azok a Pályázatok, amelyek a jelen szabályzatban és az adott weboldalon leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, az adott versenyből automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek. Szervező a nem valós adatokat megadó regisztrálókat kizárhatja az adott versenyből.

2.5. Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a regisztrálók saját maguk küldenek be a weboldalra. Amennyiben a regisztráló nem saját maga által regisztrált e-mail címet vesz igénybe, a jogosulatlanságból eredő vitákkal kapcsolatban Szervező, illetve Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárnak.

2.6. A Pályázat beküldésével a regisztráló tudomásul veszi, hogy a verseny technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező, illetve Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak.

2.7. A versenyből ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító, valamint a verseny szervezésében részt vevő egyéb harmadik személyek dolgozói és mindezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

2.8. A versenyből – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a regisztrálók, akik egy természetes személy neve alatt csapatban, nem valós adatokkal vesznek részt, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen regisztrálónak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi regisztrálót. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet ezzel összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.

  1. Nyertesek meghatározása

3.1. Szervező az adott verseny időtartama alatt érvényesen beküldött regisztrációk száma alapján határozza meg, hogy melyik optikák a verseny nyertesei. A Szervező optikánként minimum 50 érvényes regisztráció esetén hirdet nyertest.

A nyeremények meghatározása:

  1. helyezett: Egy napos csapatépítő maximum 10 fő részére teljes ellátással*
  2. helyezett: Három fogásos vacsorameghívás maximum 10 fő részére*
  3. helyeztt: Masszázs utalvány maximum 10 fő részére*

 

*A nyeremény részleteit a Szervező a nyertessel fogja egyeztetni.

 

  1. Nyeremények, nyertesek értesítése, nyeremények átadása

4.1. Szervező az nyertest a jelentkezéskor megadott elérhetőségein értesíti, amennyiben 3 munkanapon belül nem érkezik válasz, új nyertest hirdet az adott nyereményre.

  1. Adózás, költségek

A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. Egyéb esetlegesen felmerülő költségek a nyertest terhelik.

  1. Adatkezelési tájékoztató

6.1. A verseny során megadott adatok kezelője a Szervező, Magyar Látszerész Szövetség, mint Adatkezelő. Az Adatkezelő elérhetőségei: 1151 Budapest
Horváth M. u. 2., szovetseg@optika.hu, +3630394 6990)

6.2. Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő az optika versenyben történő részvételét biztosíthassa, a verseny lebonyolításával, valamint a Nyeremények átadásával kapcsolatban a megadott adatokat kezelje.

6.3. Az adatkezelés jogalapja a résztvevők kifejezett, önkéntes és tájékozott hozzájárulása.  Az adatokat a Szervező és a Lebonyolító a lebonyolítása során kizárólag kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezeli, nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag az adott versennyel kapcsolatosan a weboldalán nyilvánosságra hozza.

6.4. Az adatkezelés során a Szervező az alábbi adatokat kezeli az optikákról: név, cím, email cím és telefonszám.

6.5. Az adatkezelés időtartama az adott verseny időtartama: 2021.10.01-11.15.

6.6. A Szervező, mint adatkezelő a mindenkor hatályos magyar és európai uniós jogszabályoknak megfelelően, azaz az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az általános adatvédelmi rendelet (az ún. GDPR) rendelkezései alapján kezeli a versennyel kapcsolatos személyes adatokat.

6.7. Az optikákat, mint az adatkezelés érintettjét, az alábbi jogok illetik meg az adatkezeléssel kapcsolatosan:

6.7.1. Hozzáférési jog

(A hozzáférés joga keretében bármikor tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről, azokhoz hozzáférhet)

6.7.2. Helyesbítés, illetve törlés, az adatkezelés korlátozásának joga

(Az optika jogosult kérelmezni, hogy téves, pontatlan vagy hiányos adatok esetén azok kijavítását, helyesbítését végezze el az Adatkezelő illetve adatai törlését igényelheti.

6.7.3. Hozzájárulás visszavonásának joga

Az optika részben vagy egészben bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, ugyanakkor a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

6.8. Ha a résztvevő a fentiekben rögzített jogokkal élni vagy az adatkezelés kapcsán bármilyen kérdése merül fel, esetleg bármilyen panasza merülne fel az adatkezeléssel kapcsolatosan az Adatkezelőhöz fordulhat postai levélben vagy emailben a fenti elérhetőségeken.

6.9. Amennyiben a résztvevő adatainak kezelése során a jogainak megsértését észleli, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

6.9.1. közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulhat postai levélben vagy emailen keresztül;

6.9.2. az érintett felügyeleti hatóságnál, azaz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál [NAIH] panaszt nyújthat be. A NAIH elérhetőségei: Székhely: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Telefon: 06-1-391-1400 Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

6.9.3. bírósághoz fordulhat adatai jogellenes kezelése, valamint az adatbiztonság követelményeinek megszegése esetén (jogosult lehet kártérítésre, valamint sérelemdíjra.) A bíróság illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlap nyújt tájékoztatást: www.birosagok.hu

6.10. A jelen versenyben történő részvétel, valamint a részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes, ugyanakkor, ha az optika nem járul hozzá adatai kezeléséhez úgy a részvétele nem lehetséges. Ha az optika a verseny időtartama alatt illetőleg a nyeremény átadása előtt adatainak törlését vagy korlátozását kéri, vagy visszavonja az adatkezeléshez történő hozzájárulását, akkor a versenyből kizárásra kerül.

  1. Vegyes rendelkezések

7.1. A pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a nyeremények kézbesítésének – szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért szervező, illetve lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

7.2. Szervező a – nem általa gyártott vagy forgalmazott – nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes a nyereményét határidőben nem veszi át, azt a továbbiakban a szervezőtől vagy lebonyolítótól nem követelheti.

7.3.Szervező, illetve lebonyolító kizárja a felelősségét a weboldalt működtető szervert ért külső, ún. sql támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a résztvevők téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. Illetően, úgy ezen esetekre a szervező és lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

7.4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely résztvevő részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek, illetve a verseny szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a résztvevőt azonnali hatállyal kizárja.

7.5. Ha a regisztráló adatfeltöltés közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a szervező, illetve lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

7.6. Szervező, illetve lebonyolító kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

7.7. Szervező fenntartja a jogot, hogy a részvételi szabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a szervező a verseny egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi a weboldalon.

Budapest, 2021.10.01.

Magyar Látszerész Szövetség

Fatfox Creative Kft.